Pogoji poslovanja Alpe Adriatik Nepremičnine

Korak d. o. o. Novo mesto, P.E. Alpe Adriatik nepremičnine, Seidlova 38, 8000 Novo mesto, ID za DDV.: 62967029, Matična št.: 562767200, na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, 49/11) sprejme naslednje splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami:

1. UVODNE DOLOČBE IN POMEN IZRAZOV

Ti splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje pravila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja, in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.
 • Ekskluzivno posredovanje pomeni, da lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe le, če se nepremičninska družba in naročitelj tako dogovorita s pogodbo o posredovanju. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

2. VRSTE STORITEV POSREDOVANJA IN OPIS POSLA POSREDOVANJA

Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

V storitvah posredovanja so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
 • priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, mobilni telefon, e-pošta, ipd…);
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje; 
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine, pri čemer oglas vsebuje zlasti podatke o: ceni, lokaciji, letu izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove, velikosti nepremičnine ter firmo in sedež nepremičninske družbe, skladno z naročiteljevimi podanimi pogoji;
 • fotografiranje nepremičnine;
 • oglaševanje, ki lahko vključuje tudi dodatne ali posebne pogoje prodaje, ki jih je določil/predlagal/zahteval naročitelj in so bili dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • posredovanje kontaktnih podatkov, razen, če je naročitelj v pogodbi o posredovanju izrecno zahteval anonimnost;
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • preverjanje informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
 • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 • preverjanje in po potrebi pridobivanje dokumentov (morebitni stroški so breme naročitelja);
 • organizacija in vodenje ogledov nepremičnin;
 • hramba originalnih listin do realizacije pravnega posla;
 • priprava osnutka pogodbe in pogodbe, katere predmet je nepremičnina in spremljanje realizacije pravnega posla.

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 2. Po pisnem obvestilu nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba. Smiselno enako velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

3. DODATNE STORITVE
 
Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.
 

Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • organizacija cenitve nepremičnine;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
 • obveščanje dobaviteljev (elektro podjetje, komunalno podjetje, upravnik nepremičnine, idr.) o zamenjavi lastnika nepremičnine ozirom plačnika storitev;
 • obveščanje pristojne občine o spremembi zavezanca za plačilo NUSZ (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 
4. PROVIZIJA (PLAČILO ZA POSREDOVANJE)
 

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

Naročitelj in nepremičninska družba se lahko dogovorita, da se plačilo za posredovanje razdeli tako, da tretja oseba (kupec) prevzame polovico plačila za posredovanje, v višini 4% od cene iz pogodbe oziroma do 2 mesečnih najemnin pri najemu, katere predmet je nepremičnina in na to obračuna DDV po splošni stopnji. Naročitelj in nepremičninska družba se lahko tudi drugače dogovorita o višini provizije. Naročitelj in tretja oseba si lahko plačilo za posredovanje razdelita tudi drugače v skladu z dogovorom v prodajni pogodbi.   

Nepremičninska družba ima pravico do ¼ dogovorjene celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine), v kolikor naročitelj sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja sam z drugo osebo, katero je sam našel. Plačilo v tem primeru predstavlja povračilo stroškov nastalih nepremičninski družbi za opravljene posle posredovanja. V primeru, če je ta druga oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz točke 2 teh splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 3 teh splošnih pogojev.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju. Nepremičninska družba ima pravico do provizije tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjenega pravnega posla.

Rok plačila provizije je 7 dni od izstavitve računa. Naročitelj mora poskrbeti, da so poravnane vse njegove obveznosti in obveznosti tretje osebe do nepremičninske družbe pred oddajo predloga za vpis pravice v zemljiško knjigo ali pred notarskim narokom v primerih, ko za namen plačila kupnine kupec najema kredit, ki se zavaruje z ustanovitvijo hipoteke. V nasprotnem primeru, si nepremičninska družba pridržuje pravico do zadržanja listine o pravnem poslu oziroma drugih dokumentov ali stvari.

 
5. POVRNITEV STROŠKOV
 

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 97/2007) lahko pridrži pravico do povračila stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz 2. člena teh splošnih pogojev, in sicer v primeru, da pogodba, ki je bila predmet posredovanja, ni bila sklenjena. V kolikor se naročitelj in nepremičninska družba ne dogovorita drugače, nepremičninska družba zaračuna naročitelju iz naslova nastalih stroškov ¼ dogovorjene celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine).

 

6. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE
 

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina. 

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora  tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
 

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Poklicno odgovornost ima nepremičninska družba zavarovano pri Zavarovalnica Sava, polica št. 511-0222273. Zavarovalna vsota znaša 150 000 EUR, agregat znaša 350 000 EUR.

8. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA
 

Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

9. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA DO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE
 

Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju.

Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

Naročitelj mora o napakah obvestiti nepremičninsko družbo, in sicer katere so naročitelju znane oziroma mu niso mogle ostati neznane.

Naročitelj mora nepremičninsko družbo seznaniti z vplivi okolja, ki so predvsem poplave, hudi vetrovi in plazovi, emisije, hrup, neurejenost soseske, medsoseski spori, in so naročitelju znani oziroma mu niso mogli ostati neznani.

Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o spremenjenih okoliščinah, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti katerekoli stranke, vplivajo bodisi  na vrednost ali na postopek posredovanje v prometu z nepremičninami. Naročitelj mora v najkrajšem možnem času odkar je izvedel za posamezno okoliščino, o tem obvestiti nepremičninskega posrednika ter se dogovoriti o nadaljnjem spremenjenem postopku in pogojih posredovanja.

Naročitelj mora spremenjene interese, kot so npr. sprememba prodajne cene, datum vseljivosti in podobno, nemudoma sporočiti nepremičninski družbi.

Če naročitelj krši v tem členu opisane obveznosti, je nepremičninska družba upravičena do odškodnine v višini 4 % (brez vključenega DDV-ja) od oglaševane cene iz pogodbe o posredovanju oziroma dveh oglaševanih mesečnih najemnin, dogovorjenih v pogodbi o posredovanju.

10. ENERGETSKA IZKAZNICA
 

Nepremičninska družba naročitelja s sklenitvijo Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami pisno seznanja z obveznostmi in določbami energetskega zakona (EZ-1) (Ur.l. RS, št. 17/14), in sicer:

 • pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela mora  lastnik kot prodajalec zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice
 • prodajalec kot lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji kupcu najpozneje pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Namesto energetske izkaznice posameznega dela se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema globe v kolikor naročitelj nepremičninski družbi ne posreduje podatkov iz energetske izkaznice ali kopije le-te.

11. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

Naročitelj je dolžan plačati nepremičninski družbi odškodnino v višini 4% (brez vključenega DDV-ja) od oglaševane cene oziroma dve mesečni najemnini dogovorjeni v pogodbi o posredovanju, če naročitelj huje krši njegove obveznosti iz teh splošnih pogojev in/ali iz pogodbe o posredovanju in /ali ravna nepošteno, zlasti če:

 • nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča ali ne zagotovi  vodenja ogledov nepremičnine (s tem je onemogočeno opravljanje bistvene obveznosti posrednika, da poskuša spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo);
 • ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;
 • nepremičninske družbe ne obvesti o knjižni ali izven knjižni sklenitvi posla, za katerega je posredovala nepremičninska družba s tretjo ali katerokoli drugo osebo in ji ne dostavi kopije predpogodbe oziroma pogodbe v roku 8-ih dni od njene sklenitve;
 • nepremičninske družbe ne obvesti o odtujitvi nepremičnine, ki je predmet posredovanja tretji osebi ali katerikoli drugi osebi in ji ne dostavi kopije listine v roku 8-ih dni od njene sklenitve;
 • nepremičninske družbe ne obvesti o obremenitvi nepremičnine, ki je predmet posredovanja in ne dostavi kopije listine v roku 8-ih dni od sklenitve;
 • krši ekskluzivno pogodbo o posredovanju;
 • odpove pogodbo o posredovanju v nasprotju s poštenjem in ob neprimernem času;
 • naročitelj posreduje nepremičninski družbi neresnične, netočne in nepopolne podatke glede pravnega in/ali dejanskega stanja nepremičnine;
 • spremeni pogoje, pod katerimi je dal nepremičninski družbi naročilo za posredovanje v prometu z nepremičnino, ne da bi jo o spremembi obvestil v 5-ih dneh in sam trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj v roku 8-ih dni nepremičninski družbi ne posreduje informacij  o vplivih okolja, kot so poplave, emisije, hrup, neurejenost soseske, spori in spremenjenih okoliščinah, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke oziroma ki vplivajo na vrednost in na samo posredovanje v prometu z  nepremičninami in/ali
 • naročitelj nepooblaščeno posreduje tretjim ali drugim osebam informacije in podatke, ki jih je pridobil od nepremičninske družbe in/ali so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost. 

12. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

13. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

 • ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
 • ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 • pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
 • redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčno številko ter
 • številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

14. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) .

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd.), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi, da gre za fotokopijo, svoj naziv, izrecno določen namen fotokopiranja in pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja.

Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.

Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:

 • od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
 • dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

 • od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,
 • od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • ugovarja obdelavi,
 • zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,
 • zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,
 • se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo in
 • vloži pritožbo pri nadzornem organu.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

15. ČAS TRAJANJA POGODBE IN ODPOVED POGODBE

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

Pogodba preneha veljati:

 • s potekom časa,
 • z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
 • z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

16. VELJAVNO PRAVO

Za presojanje pogodbe o posredovanju in splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

 

17. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, bo zadevo reševalo pristojno okrajno sodišče v Novem mestu.

Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

18. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 26. 6. 2019 do preklica.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.alpeadriatik.si.

V Novem mestu, dne 26. 6.2018

 

 

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

 

 

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

 

 

Media

 

 

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

 

 

Contact forms

 

 

Cookies

 

 

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

 

 

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

 

 

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

 

 

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

 

Embedded content from other websites

 

 

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

 

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

 

Analytics

 

 

Who we share your data with

 

 

How long we retain your data

 

 

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

 

 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

 

 

What rights you have over your data

 

 

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

 

 

Where we send your data

 

 

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

 

 

Your contact information

 

 

Additional information

 

 

How we protect your data

 

 

What data breach procedures we have in place

 

 

What third parties we receive data from

 

 

What automated decision making and/or profiling we do with user data

 

 

Industry regulatory disclosure requirements